REGULAMINRegulamin korzystania z portalu internetowego www.filmotekaszkolna.pl („Regulamin”)

§ 1.

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady, zakres i warunki korzystania przez Użytkowników
  z portalu internetowego www.filmotekaszkolna.pl prowadzonego przez Filmotekę Narodową - Instytut Audiowizualny przy wsparciu finansowym Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej.
 2. Właścicielem portalu internetowego www.filmotekaszkolna.pl jest Filmoteka Narodowa – Instytut Audiowizualny z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wałbrzyskiej 3/5, NIP: 5213784838, REGON: 367467328.
 3. Właścicielem domeny www.filmotekaszkolna.pl jest Polski Instytut Sztuki Filmowej.
 4. Portal internetowy www.filmotekaszkolna.pl ma na celu przybliżenie zagadnień związanych z tematyką edukacji filmowej, wsparcie nauczycieli i uczniów w edukacji filmowej, promocję polskiej kinematografii w edukacji oraz informowanie o bieżących wydarzeniach związanych z edukacją filmową
 5. Portal internetowy www.filmotekaszkolna.pl skierowany jest w szczególności do uczniów
  i nauczycieli szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych. Jego zadaniem jest rozwijanie wiedzy z zakresu edukacji filmowej w ramach programu edukacyjnego „Filmoteka Szkolna”, który przeznaczony jest do nieodpłatnego, dozwolonego użytku szkolnego.

§ 2. Definicje

Przez użyte w niniejszym Regulaminie określenia należy rozumieć:

 1. FINA – oznacza: Filmoteka Narodowa – Instytut Audiowizualny
 2. Portal - oznacza platformę internetową www.filmotekaszkolna.pl;
 3. Filmoteka - oznacza bibliotekę multimedialną na Portalu – serwis udostępniania treści audialnych i audiowizualnych, dostępna tylko dla Zarejestrowanych Użytkowników;
 4. Użytkownik – oznacza osobę, która korzysta z Portalu bez rejestracji - ogląda, odsłuchuje, pobiera pliki cyfrowe Materiału dostępne bez rejestracji na zasadach przewidzianych w niniejszym Regulaminie;
 5. Zarejestrowany Użytkownik – oznacza:1/ użytkownika – nauczyciela - który dokonał pomyślnej rejestracji na Portalu - ogląda, odsłuchuje, pobiera pliki cyfrowe Materiałów dostępne bez rejestracji oraz ogląda, odsłuchuje, wykopiowuje fragmenty plików cyfrowych Materiałów dostępne za pośrednictwem Filmoteki; na zasadach przewidzianych w niniejszym Regulaminie lub 2/ użytkownika – ucznia - który został zarejestrowany na Portalu przez użytkownika - nauczyciela - ogląda, odsłuchuje, pobiera pliki cyfrowe Materiałów dostępne bez rejestracji oraz ogląda, odsłuchuje pliki cyfrowe Materiałów dostępnych za pośrednictwem Filmoteki; na zasadach przewidzianych w niniejszym Regulaminie;
 6. Materiał – oznacza pojedynczy materiał tekstowy, audialny lub audiowizualny
  w formie pliku cyfrowego udostępniany przez FINA w ramach Portalu;
 7. Producent – oznacza podmiot posiadający autorskie prawa majątkowe lub prawa pokrewne do materiałów audiowizualnych;
 8. Hasło – oznacza ciąg znaków ustalanych w celu zagwarantowania autoryzowanego dostępu do Filmoteki, unikatowe połączenie dwóch danych (określeń, znaków) oznaczających danego Zarejestrowanego Użytkownika, jakie zostały określone przez niego podczas Rejestracji w Portalu;
 9. Rejestracja – oznacza wprowadzenie do systemu teleinformatycznego FINA danych niezbędnych do korzystania z pełnych zasobów Portalu;
 10. Konto – oznacza obszar w Portalu dostępny dla Zarejestrowanego Użytkownika po zalogowaniu (podaniu loginu i Hasła).  Za pośrednictwem Konta, użytkownik - nauczyciel wprowadza i zarządza danymi, a także może podejmować działania takie jak wykopiowywanie fragmentów materiałów z Filmoteki, z możliwością zapisu na Koncie, ale bez możliwości zapisu na dysku twardym komputera, tworzenie scenariuszy lekcji, zakładanie kont dla użytkowników - uczniów. Za pośrednictwem Konta użytkownik - uczeń ma możliwość oglądania, odsłuchiwania oraz odtwarzania materiałów wielokrotnie w przedziale czasowym wyznaczonym przez użytkownika – nauczyciela, dostępnych w Filmotece;
 11. Regulamin – oznacza niniejszy dokument regulujący zasady oraz zakres i warunki korzystania z Portalu zarówno przez Użytkowników jak i Zarejestrowanych Użytkowników oraz wszelkie jego aktualizacje i zmiany.
 12. System teleinformatyczny (system) – oznacza zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzaniei przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego w rozumieniu Ustawy z dnia  16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 171, poz. 1800, z późn. zm).

§ 3. Dostęp do Portalu

 1. Do Portalu mają dostęp wszyscy Użytkownicy oraz Zarejestrowani Użytkownicy.
 2. Użytkownicy korzystają z następujących zasobów w ramach Portalu:
 1. materiałów tekstowych o charakterze filmoznawczym,
 2. materiałów tekstowych o charakterze metodycznym,
 3. spisu kontaktów do osób i instytucji współpracujących przy programie „Filmoteka Szkolna”,
 4. na bieżąco aktualizowanych informacji związanych z edukacją filmową w Polsce i na świecie.
 1. Zarejestrowani Użytkownicy, poza zakresem, o którym mowa w ust. 2, korzystają
  w ramach Portalu z Materiałów dostępnych za pośrednictwem Filmoteki na zasadzie „video na żądanie” („video on demand”, „VoD”), w formie transmisji w technologii przesyłu strumieniowego (ang. „dynamic streaming”).


§ 4. Zasady korzystania z Portalu

 1. Rejestracja w Portalu jest dobrowolna i bezpłatna.
 2. Rejestracja wymaga uprzedniego prawidłowego wypełnienia formularza rejestracyjnego i zalogowania. Rejestracji może dokonać tylko użytkownik – nauczyciel, który tworzy Konto dla siebie i /lub Konto dla logującej się grupy użytkowników – uczniów. Konto daje Zarejestrowanemu Użytkownikowi dostęp do Materiałów.
 3. Wypełniając formularz rejestracyjny użytkownik – nauczyciel oświadcza, że podane w nim dane są prawdziwe oraz, że zapoznał się z niniejszym Regulaminem i akceptuje wszystkie jego postanowienia.
 4. Zakładając Konto w Portalu, użytkownik - nauczyciel wyraża zgodę na otrzymywanie korespondencji dotyczącej Portalu na adres elektroniczny podany przy Rejestracji.
 5. Po zakończonym procesie rejestracji, Administrator Portalu najpóźniej w ciągu 5 dni roboczych od momentu wypełnienia formularza rejestracyjnego dokona weryfikacji zgłoszenia i umożliwi Użytkownikowi – nauczycielowi dostęp do pełnych zasobów portalu lub poinformuje drogą mailową użytkownika, który wypełnił formularz rejestracyjny o braku możliwości udostępnienia pełnych zasobów portalu, ze względu na niespełnienie przesłanek do pozytywnej weryfikacji zgłoszenia określonych w § 4. ust. 2.
 6. Użytkownik – nauczyciel uzyskuje dostęp do swojego Konta po wprowadzeniuw formularzu rejestracyjnym poprawnego loginu oraz Hasła, które ustala we własnym zakresie podczas Rejestracji. Użytkownik – uczeń uzyskuje dostęp do Konta utworzonego przez Użytkownika – nauczyciela, który nadaje mu login i Hasło. Loginem do systemu jest unikalna nazwa Użytkownika podana w trakcie Rejestracji. W razie zapomnienia Hasła istnieje możliwość odzyskania go za pomocą formularza odzyskiwania Hasła. Użytkownik – nauczyciel otrzyma przypomnienie pocztą elektroniczną na adres, który został zdefiniowany podczas Rejestracji na Portalu.
 7. Zarejestrowany Użytkownik zobowiązuje się utrzymywać Hasło w tajemnicy.

 

§ 5. Dane osobowe

 1. FINA informuje, że zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 2016 r., str. 1-88) („RODO”), administratorem danych osobowych Użytkowników oraz Zarejestrowanych Użytkowników udostępnionych w ramach procedury rejestracyjnej jest Filmoteka Narodowa – Instytut Audiowizualny (FINA) z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wałbrzyskiej 3/5, NIP: 5213784838, REGON: 367467328 („Administrator”).
 2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych („IOD”), z którym można kontaktować się pod adresem pocztowym siedziby Administratora oraz elektronicznie poprzez adres e-mail: iod@fina.gov.pl we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych.
 3. Administrator przetwarza następujące kategorie danych osobowych Zarejestrowanego Użytkownika: imię i nazwisko, adres e-mail, nr telefonu, nauczany przedmiot, nazwa i adres szkoły.
 4. Przetwarzanie ww. danych osobowych odbywa się w celu realizacji umowy cywilnoprawnej pomiędzy FINA a Zarejestrowanym Użytkownikiem polegającej na umożliwieniu dostępu do pełnych zasobów Portalu na zasadach określonych
  w Regulaminie (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO), realizacji prawnie usprawiedliwionego interesu Administratora, w postaci ewentualnego dochodzenia roszczeń przez Administratora wynikających z zawartej umowy cywilnoprawnej (art. 6 ust. 1 lit f) RODO) oraz jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit c) RODO). Użytkownikowi przysługuje prawe do cofnięcia zgody dowolnym momencie, co pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Cofnięcie zgody może nastąpić
  w formie pisemnej na adres Administratora wskazany w ust. 1 powyżej lub w formie mailowej na adres email: iod@fina.gov.pl.  
 5. Jeżeli Użytkownik/ Zarejestrowany Użytkownik wyraził zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych (imię i nazwisko, adres e-mail) w celach promocyjnych, tj. wysyłki newslettera Filmoteki Szkolnej – zgodnie z treścią i zakresem określonym podczas udzielania zgody, wówczas zastosowanie znajdują poniższe postanowienia:
 1. udzielenie zgody na cele promocyjne jest dobrowolne,
 2. podstawę przetwarzania danych osobowych stanowi udzielona przez Użytkownika/ Zarejestrowanego użytkownika zgoda (art. 6 ust. 1 lit a) RODO),
 3. zgoda może być w każdej chwili odwołana, z zastrzeżeniem, że dyspozycja nie będzie miała wpływu na działania, które podejmowane były w oparciu o wcześniej wyrażoną zgodę.
 4. dane osobowe udostępnione na podstawie udzielonej zgody na cele promocyjne będą przetwarzane przez okres do 6 lat, chyba że Użytkownik/ Zarejestrowany Użytkownik wyrazi sprzeciw wobec przetwarzania jego danych osobowych w celach promocyjnych lub wycofa udzieloną zgodę.
 1. Dane osobowe Zarejestrowanego Użytkownika, który wyraził zgodę na przetwarzanie danych osobowych wyłącznie dla potrzeb zawarcia umowy udostępnienia pełnych zasobów Portalu będą przechowywane przez okres trwania umowy cywilnoprawnej, tj. do momentu cofnięcia zgody.
 2. Dane osobowe Użytkownika/ Zarejestrowanego Użytkownika nie będą przekazywane do państwa trzeciego, ani organizacji międzynarodowej w rozumieniu RODO.
 3. Administrator oświadcza, że odbiorcami danych osobowych Użytkownika/ Zarejestrowanego Użytkownika mogą być w szczególności podmioty przetwarzające je na zlecenie Administratora, w celu i zakresie związanym z realizacją umowy cywilnoprawnej, przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umów zawartych z Administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami Administratora; (iii) podmioty upoważnione do tego na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
 4. W oparciu o dane osobowe Użytkowników, Administrator nie będzie podejmował zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania
  w rozumieniu RODO.
 5. W odniesieniu do przekazanych Administratorowi danych osobowych, Użytkownikowi/ Zarejestrowanemu Użytkownikowi przysługuje prawo do:
 1. dostępu do treści swoich danych, żądania ich sprostowania, usunięcia, przeniesienia lub ograniczenia ich przetwarzania,
 2. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest prawnie usprawiedliwiony interes Administratora,
 3. wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy Użytkownik uzna, że Administrator podczas przetwarzania danych osobowych naruszył przepisy RODO lub innych właściwych przepisów dotyczących ochrony danych osobowych.
 1. Użytkownicy przyjmują do wiadomości, że podanie danych osobowych
  w zakresie określonym w ust. 3 jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości zawarcia umowy udostępnienia pełnych zasobów Portalu.
 2. Użytkownikom/ Zarejestrowanym Użytkownikom w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych, przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

§ 6. Wymagania techniczne

 1. Do korzystania z pełnych zasobów Portalu konieczne jest posiadanie przez Użytkownika konta e-mail oraz dostępu do Internetu (zalecana szybkość łącza wynosi co najmniej 5 Mb/s).
 2. Przeglądarka internetowa powinna obsługiwać i mieć włączoną obsługę JavaScript oraz plików cookie. Niezbędna jest także wtyczka Adobe Flash w wersji 10.0 lub wyższej. Zalecane jest korzystanie z najnowszych dostępnych wersji przeglądarek oraz plug-inów.

§ 7. Warunki oraz zakres korzystania z Materiałów

 1. Użytkownik lub Zarejestrowany Użytkownik może bez ograniczeń terytorialnych korzystać z następujących Materiałów dostępnych na Portalu:
 1. pod zakładką „Materiały metodyczne” oraz „Scenariusze lekcji– w zakresie licencji: CC-BY NC-SA,
 2. pod zakładką  „Nasze lekcje -> broszura” – w zakresie licencji: CC-BY-NC-ND,
 3. pod zakładką „Materiały filmoznawcze”, „Materiały dodatkowe”,
 4. pod zakładką „Nasze lekcje” – w zakresie licencji: CC-BY-NC-ND,
 5. pod zakładką „Dla uczniów -> jak zrobić film?”.
 1. Zarejestrowany Użytkownik, poza zakresem określonym w ust. 1, ma dodatkowo możliwość korzystania z Materiałów dostępnych w Filmotece, z ograniczeniem do terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, na zasadzie odtwarzania za pośrednictwem „video na żądanie” („video on demand”, „VoD”), w technologii przesyłu strumieniowego (ang. „dynamic streaming”) w zakresie użytku edukacyjnego, bez możliwości korzystania w ramach jakiejkolwiek działalności gospodarczej i komercyjnej.
 2. Użytkownik lub Zarejestrowany Użytkownik nie ma możliwości zmiany struktury elektronicznej lub innego modyfikowania Materiału ani pliku z Materiałem, poza dozwolonym użytkiem edukacyjnym.
 3. Użytkownik lub Zarejestrowany Użytkownik nie ma prawa zwielokrotniać, sprzedawać lub w inny sposób wprowadzać do obrotu lub rozpowszechniać Materiału, w całości bądź we fragmentach, w szczególności przesyłać lub udostępniać go w systemach i sieciach komputerowych lub jakichkolwiek innych systemach teleinformatycznych, poza dozwolonym użytkiem edukacyjnym.
 4. Użytkownik lub Zarejestrowany Użytkownik zobowiązuje się do zaspokojenia na swój koszt uzasadnionych roszczeń Producenta oraz osób trzecich z tytułu naruszenia ich praw wskutek niewłaściwego korzystania z Materiałów lub nie przestrzegania postanowień Regulaminu.
 5. Udostępnienie przez FINA Materiałów nie powoduje przeniesienia jakichkolwiek praw do nich na Użytkownika lub Zarejestrowanego Użytkownika.

 

§ 8. Prawa autorskie

 1. Użytkownik lub Zarejestrowany Użytkownik ma prawo do pobrania oraz drukowania całych stron lub fragmentów Portalu, z zastrzeżeniem ust. 2.
 2. Użytkownik lub Zarejestrowany Użytkownik zobowiązuje się, w szczególności do:
 1. nie naruszania autorskich praw majątkowych,
 2. nie kopiowania w całości lub części żadnej części Portalu w celach zarobkowych,
 3. nie transmitowania elektronicznie lub w inny sposób modyfikowania, linkowania lub wykorzystywania Materiałów bez uprzedniej pisemnej zgody FINA
 1. Zarejestrowany Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że Materiały udostępnione
  w Filmotece posiadają system bezpieczeństwa wykorzystujący rozwiązania techniczne chroniące informacje cyfrowe oraz ograniczające korzystanie z Materiałów przez Zarejestrowanego Użytkownika według zasad wprowadzonych przez FINA („System Bezpieczeństwa”) oraz, że niezależnie od tego czy Materiały podlegają ograniczeniom wynikającym z zabezpieczeń technicznych – Zarejestrowany Użytkownik powinien korzystać z nich zgodnie z zasadami korzystania określonymi przez FINA oraz, że korzystanie w inny sposób z Materiałów może stanowić naruszenie praw autorskich i praw pokrewnych. Zabezpieczenia techniczne stanowią nieodłączną część Materiałów. FINA zastrzega sobie prawo zmian zasad korzystania z Materiałów udostępnionych za pośrednictwem Filmoteki. Zarejestrowany Użytkownik będzie zawiadamiany o wszelkich zmianach zasad korzystania. W przypadku odmowy zaakceptowania nowych zasad korzystania Zarejestrowany Użytkownik nie będzie mógł korzystać z Materiałów dostępnych za pośrednictwem Filmoteki.
 2. Wszystkie Materiały dostępne w Filmotece są zabezpieczone przed nielegalnym korzystaniem.
 3. Użytkownik lub Zarejestrowany Użytkownik zobowiązuje się nie naruszać, nie obchodzić, nie modyfikować, nie stosować technik inżynierii wstecznej (reverse engineering) nie dekompilować, nie dezasemblować ani w inny sposób nie ingerować w jakąkolwiek część Materiału i sytemu bezpieczeństwa, jak również nie usiłować tego dokonać lub nie pomagać w tym innej osobie, z wyłączeniem Materiałów udostępnionych do wykopiowania umożliwiającego dany rodzaj wykorzystania Materiału. FINA może kontrolować i monitorować przestrzeganie zasad korzystania, nie zawiadamiając o tym Użytkownika lub Zarejestrowanego Użytkownika.
 4. Zarejestrowany Użytkownik korzystając z Filmoteki może napotkać Materiały, które uzna za obraźliwe, nieprzyzwoite lub drastyczne bądź budzące sprzeciw. FINA nie ponosi odpowiedzialności za Materiały, które mogą być tak traktowane przez Zarejestrowanego Użytkownika.

§ 9. Reklamacje

 1. Reklamacje z tytułu nieprawidłowego przebiegu odtworzenia Materiału należy zgłaszać za pośrednictwem poczty elektronicznej lub formularza kontaktowego dostępnego na Portalu.
 2. Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać:
 1. adres e-mail,
 2. opis przedmiotu reklamacji,
 3. datę i godzinę zaistnienia problemu,
 4. tytuł Materiału, którego dotyczy problem.
 1. Prawidłowo zgłoszone reklamacje zostaną rozpatrzone nie później niż w ciągu 14 dni roboczych liczonych od momentu otrzymania informacji o powstałej nieprawidłowości, zaś w przypadkach szczególnie skomplikowanych nie później niż w ciągu 20 dni roboczych.

§ 10. Odpowiedzialność

 1. FINA dołoży wszelkich starań, aby dostęp do Materiałów został zrealizowany zgodnie z opisem umieszczonym na Portalu.
 2. FINA nie ponosi odpowiedzialności za zaistnienie problemów technicznych niezależnych od FINA, podczas korzystania przez Użytkownika lub Zarejestrowanego Użytkownika z Materiałów, w tym również spowodowane przez osoby trzecie (w szczególności operatorów telekomunikacyjnych, dostawców łączy telekomunikacyjnych i energii elektrycznej). Dotyczy to także szkód spowodowanych przez wirusy komputerowe i inne tego typu oprogramowania.
 3. FINA zastrzega sobie prawo do krótkiej przerwy technicznej w funkcjonowaniu Portalu. FINA będzie dokładała wszelkich starań, aby przerwy takie zdarzały się jak najrzadziej.
 4. FINA zastrzega sobie prawo do czasowego wyłączenia Portalu w celu naprawy, rozbudowy, modyfikacji lub konserwacji sprzętu lub też oprogramowania, bez wcześniejszego uprzedzenia o tym Użytkowników.
 5. FINA nie ponosi odpowiedzialności z tytułu korzyści utraconych przez Użytkownika,  Zarejestrowanego Użytkownika lub osoby trzecie w związku z w/w przerwami lub zakłóceniami.
 6. FINA nie ponosi odpowiedzialności za utratę przez Zarejestrowanego Użytkownika lub wejście w posiadanie przez osoby trzecie (niezależnie od sposobu wejścia w posiadanie) loginu lub Hasła umożliwiającego Zarejestrowanemu Użytkownikowi korzystanie z Filmoteki.
 7. FINA nie ponosi odpowiedzialności za sposób lub skutki korzystania przez Użytkownika lub Zarejestrowanego Użytkownika z Materiałów uzyskanych za pośrednictwem Portalu, a także za konsekwencje i ewentualne szkody podania przez Użytkownika podczas rejestracji danych niezgodnych ze stanem faktycznym, niekompletnych lub nieaktualnych, a także jakiekolwiek inne szkody spowodowane nieprawidłowym korzystaniem przez Użytkownika lub Zarejestrowanego Użytkownika z Portalu.
 8. FINA zastrzega sobie prawo do podjęcia natychmiastowych kroków w celu wyegzekwowania lub sprawdzenia prawidłowego korzystania z Portalu lub jego części. W tym celu FINA przysługuje prawo ujawnienia danych osobowych przedstawicielom prawa, organom administracji publicznej lub osobom trzecim, jeśli takie ujawnienie jest niezbędne dla właściwej egzekucji.
 9. FINA dołoży starań, aby chronić informacje o Zarejestrowanych Użytkownikach Portalu przekazywane w związku z korzystaniem z Filmoteki, w tym przed nielegalnym wykorzystaniem.
 10. FINA nie ponosi żadnej odpowiedzialności w szczególności cywilnej, karnej i administracyjnej, za korzystanie przez Użytkownika lub Zarejestrowanego Użytkownika z Portalu w sposób sprzeczny z postanowieniami niniejszego Regulaminu.
 11. FINA na bieżąco i z zachowaniem należytej staranności aktualizuje informacje zawarte w Portalu.

§ 10. Zmiana Regulaminu

 1. FINA zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w dowolnym terminie.
 2. W przypadku zmiany Regulaminu, jego doręczenie Użytkownikowi lub Zarejestrowanemu Użytkownikowi odbywać się będzie poprzez umieszczenie na stronach Portalu.

§ 11. Postanowienia dodatkowe

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, ustawy o ochronie danych osobowych oraz ustawy kodeks cywilny.
 2. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie w dniu 10.03.2019 roku.
 3. Każdy Użytkownik potwierdza, że zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu
  i akceptuje wszystkie jego postanowienia.